rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
КораЛЛі (Карпатські Аллігатори) - карпатське Рок-Вар'яте. Деякий час після самоорганізації (2005 рік) команда встигла набути прізвиська "Трембітно-амбітна", оскільки за сезони 2008-го та 2009-го років взяла участь у більшості українських та багатьох закордонних фестивалях.

Колись таких називали вар'ятами, зараз іншого слова теж не підібрати. Музичні ритми і наспіви тут не народжуються так просто, це результат активного всюдисущого творчого пошуку, дуже часто на межі керованості. І що більше, ніж важливо – пошуку по життю: не штучного, не фальшивого, не награного.

І то все з вірою, що СТИЛЕМ, В ЯКОМУ ТВОРИШ, ТРЕБА ЖИТИ…


Ідея набрати вар'ятського образу (фанк-панку) прийшла у 2008-му з наразі довершенням складу гурту – залученням трембіти. Той 2008-ий позначився неочікуваним стрибком команди догори в українській альтернативній непопсовій сцені.

сторінки у соцмережах  www.facebook.com/koralli.band/info
vk.com/koralliчому слухати: бо це наше, рідне, близьке і таке классне!
Кому слухати: любителям сучасної етномузики, гарних хлопців і драйву
...
інфа про гурт з офіційної сторінки
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios