SUNSAY

Dec. 28th, 2014 10:58 pm
rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
SunSay — український фанк-реґі гурт.

Гурт заснував 2007 року колишній вокаліст «5'nizza» Андрій Запорожець. Початково репертуаром гурту був перероблений матеріал третього невиданого альбому «5’nizzа».Дебютний альбом «Sunsay» було записано 2007 року на студії «Добролет» під керівництвом Андрія Алякрінского. Із петербурзьких музикантів у записі взяли участь гітарист Вадім Сергієв, трубач Роман Паригін та саксофоніст Олексій Канев. Із московських — Сергій Клевенский.Один із найяскравіших вокалістів , який вдало передає складні переплетення своїх віршів таким головм, який, почувши одного разу, ви не забудете ніколи.


SUNSAY виступає і на маленьких квартирниках, так і у досить великих концертних приміщеннях. Під них можна співати, закривши очі, та відчуваючи кожне слово серцем, чи кричати хором, випліскуючи з себе біль та страх.
 сторінки у соцмережах:
vk.com/sunsaymusic    
sunsay.name/about/ 
www.youtube.com/user/sunsaymusic/featured
Почути та побачити його ви можете опівночі і це буде #лучшийконцертгода #кращійконцертроку
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 06:39 am
Powered by Dreamwidth Studios