rudenka_music: (Default)
[personal profile] rudenka_music
Гурт створений о 1991 році. Співають містичний етно-фолк. Лідер гурту - Дмитро Добрий-Вечір.
На жаль,в останні два роки про гурт нічого не чути.
Перший пост в цьому блозі присвячений моїй улюбленій пісні та різноманітним її аранжуванням.

Оригінальна пісня, студійний запис


Живе виконання


У 2007 р. вийшов компакт-диск Очі Відьми. Пісні групи Вій у виконанні українських музикантів, на якому відомі українські гурти молодшого покоління виконують музику Вія.
В версії "Піккардійської терції" нема тієї містичності, яка так хвилює серце, але пісня набуває енергійності


Сергій Василюк, лідер гурту "Тінь Сонця", теж не обійшов цю пісню увагою


Гурт "Ойкумена" має, на мій погляд, найбільш оригінальне аранжування
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 06:38 am
Powered by Dreamwidth Studios